หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั้งหมด
หมวดหลัก
หนังสือเวียน ปี 2558
ประกาศโครงการ ฯ
แผนงานงบประมาณ
Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
คลังความรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านพักสวัสดิการ
ประเพณีวันสงกรานต์
ประชุมคณะรัฐมนตรี
ผอ.คบ.ลงพื้นที่
04 มิ.ย.56 ประชุมเร่งรัดงบประมาณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
06 มิ.ย. 56 ประชุมสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
งานทำบุญพระสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
ประชุมเรื่อง งานประเพณีบุญบั้งไฟ พร้อมแถลงข่าว
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้แผนที่แปลงนาและบัตรประจำตัวผู้ใช้น้ำชลประทาน
ประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2558
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการและดูงาน
งานประจำปี นมัสการพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์) 2558
ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
บ่วงสรวงและแถลงข่าวงานประเพณีบุญบั่งไฟ
โครงการพบปะสนทนาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรชาวอุทัยธานี
ทอดผ้าป่าสามัคคี
การพิจารณาหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกร ในเขตโครงการประเภทสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
ประชาสัมพันธ์และชี้แจงสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา
โครงการคืนความสุขให้ประชาชน
ประชุมคณะทำงานบริหารและจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลา (JMC)
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
ประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ 3/2561
ประเพณีสงกรานต์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ร่วมงานทำบุญประจำปีนมัสการพระพุทธสิริสัตตราช (หลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดอุทัยธานี
“รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดถนนปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางพารา ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสำนักงานชลประทานที่ 12”
ผู้อำนวยการสำนักงานที่ 12 ร่วมประชุมเตรียมรับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนทับเสลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำทับเสลาพร้อมทั้งรับฟังสถานการณ์น้ำ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ประชุมหารือการกำจัดสาหร่ายชั้นต่ำพื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 ติดตามงานถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
บุคลากร
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ฝ่ายวิศวกรรม