หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
หนังสือเวียน ปี 2558
ชือเอกสาร วันที่ลง
ให้ลูกจ้างประจำยื่นเอกสารเพิ่มเติมในการสมัครสอบเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกล.. 2015-12-08
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสรนาภรณ์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจ.. 2015-12-08
ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประ.. 2015-12-08
การรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษาในระดับปริญญ.. 2015-12-08
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์.. 2015-10-12
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดช.. 2015-10-12
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ.. 2015-10-12
ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทาน มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏ.. 2015-10-12
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรร.. 2015-10-12
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒ.. 2015-09-15
การกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ ( Career Chart ) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรม.. 2015-09-15
การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานรายบุคคล.. 2015-09-15
ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ ๒๕๕๙.. 2015-09-15
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์.. 2015-09-15
การปฎิบัติตามกฏหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ.. 2015-08-14
การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ.. 2015-08-14
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ.. 2015-08-14
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ.. 2015-08-14
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น.. 2015-08-04
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ .. 2015-08-04
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำ .. 2015-08-04
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์.. 2015-07-22
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างประจำ.. 2015-07-22
การจัดตำแหน่งพนักงานราชการ และให่พนักงานราชการปฏิบัตืหน้าที่.. 2015-07-22
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ และการประ.. 2015-07-22
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔.. 2015-07-03
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ ๔.. 2015-07-03
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น.. 2015-07-03
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น.. 2015-07-03
แนวทางการดำเนินงานสอบคัดเลือก/คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้.. 2015-07-03
แก้ไขคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว .. 2015-07-03
การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการปฏิบัตืหน้าที่.. 2015-07-02
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Placement t.. 2015-07-02
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์.. 2015-06-23
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งและเส้นทางสั่งสมประส.. 2015-06-19
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ.. 2015-06-19
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๒ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘.. 2015-06-11
ให้พนักราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ.. 2015-06-11
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากร และขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่องเทค.. 2015-06-08
การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 12.. 2015-05-28
การกำหนดอักษรย่อของต่ำแหน่งในสำนักงานชลประทานที่ 1 - 17.. 2015-05-28
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์.. 2015-05-22
ขอเชิญเข้าร่วมทัศนศึกษาเพื่อท่องเทียวและพักผ่อน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ 2558.. 2015-05-22
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิเคราะห์และบริหารอัตรากำลังข้าราชการและพนักงานราชการ .. 2015-05-11
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์.. 2015-05-11
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี .. 2015-04-28