หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา


ชื่อเขื่อน เขื่อนทับเสลา
ชื่อโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา

ที่ตั้งเขื่อน
หมู่ที่ 6 บ้านระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160 ลุ่มน้ำสะแกกรัง โครงการขนาดใหญ่ สำนักชลประทานที่ 12

ลักษณะโครงการประกอบด้วย
อ่างเก็บน้ำทับเสลา ตั้งอยู่ที่บ้านระบำ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นต้นน้ำของห้วยทับเสลา มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือที่ตั้งเขื่อนขึ้นไปประมาณ 534 ตารางกิโลเมตร ปริมาณฝนตกประจำปีในเขตพื้นที่รับน้ำฝนโดยเฉลี่ย 1,486 มม.

เขื่อนประเภท เขื่อนดินลักษณะตัวเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว
- ความสูงของเขื่อน 26.08 ม.
- ความยาวของเขื่อน 3,375 ม.
- ความกว้างสันเขื่อน 10 ม.
- ความกว้างฐานเขื่อนที่ระดับท้องน้ำ 200 ม.
- ลาดหน้าเขื่อน 1:2.5 ,1:3.5 และ 1:3
- ลาดท้ายเขื่อน 1:2.5 ,1:3 และ 1:2,5
- ระดับสันเขื่อน 159.50 ม.รทก.
- ระดับน้ำสูงสุด 156.98 ม.รทก.
- ปริมาณน้ำสูงสุด 190.00 ล้าน ลบ.ม.
- ระดับน้ำเก็บกัก 155.00 ม.รทก.
- ปริมาณน้ำเก็บกัก 160.00 ล้าน ลบ.ม.
- ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด 142.00 ม.รทก.
- ปริมาณน้ำต่ำสุด 17.00 ล้าน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ำใช้งาน 143.00 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก 19 ตร.ม.
- ปริมาตรวัสดุถมตัวเขื่อน 2,969,915 ล้าน ลบม.

อาคารระบายน้ำล้น (SERVICE SPILL WAY)
ประเภท
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กลักษณะประตูระบายน้ำโค้ง จำนวน 3 บาน
- บานโค้งขนาด 12.50*6.00 ม. จำนวน 3 บาน
- ระดับธรณีบานโค้ง 150.34 ม.รทก.
- ความยาว 37.5 ม.
- ความสูง 6.00 ม.
- จำนวน 3 บาน
- ระบายน้ำได้สูงสุด 1,020 ลบ.ม./วินาที

อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน (EMERGENCY SPILLMAY)
ประเภท
ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
- STATION 1+524 กม.
- ความกว้าง 12.50 ม.
- ความยาว 12.50*6 ม.
- ระดับสันฝาย 155.00 ม.รทก.
- ระบายน้ำสูงสุด 398 ลบ.ม./วินาที

อาคารท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิม (RIVER OUTLET)
ประเภท
ท่อส่งน้ำเข้านา
- ชนิดของท่อ คสล.
- STATION 3+050 กม.
- กว้าง X สูง 2.00*2.50 ม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 3.00 ม.
- ความยาวท่อลอดตัวเขื่อน 206 ม.
- ขนาด GATE ยาว 2.50 ม.
- ระบายน้ำได้สูงสุด 33.50 ลบ.ม./วินาที

แผนงานก่อสร้าง
- ออกแบบโดย กองออกแบบ กรมชลประทาน
- ก่อสร้างโดย บริษัท บางกอกมอเตอร์ อีควิปเมนท์ จำกัด
- เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ.2528
- แล้วเสร็จ พ.ศ.2531
- ใช้เงินงบประมาณก่อสร้าง 409,323,000 ล้านบาท

การคมนาคม
ระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานี ถึงที่ตั้งโครงการฯประมาณ 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 333 (อุทัยธานี-หนองฉาง) จากอุทัยธานีผ่านอำเภอหนองขาหย่าง ถึงอำเภอหนองฉาง จากนั้นแยกซ้ายก่อนเข้าอำเภอหนองฉาง 1 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 333 (หนองฉาง-บ้านไร่) ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3438 (ลานสัก-อุ้งผาง) ผ่านอำเภอลานสักมาประมาณกิโลเมตรที่ 46+200 แล้วแยกซ้ายเข้าโครงการฯทับเสลา ตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านระบำ หมู่ที่ 6 อีกประมาณ 3 กิโลเมตร

ประโยชน์ของโครงการ
เพื่อเก็บกักน้ำทำการเกษตร อุปโภค-บริโภค เพื่อป้องกันอุทกภัย ซึ่งสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอลานสัก อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอหนองขาหย่างและอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยเป็นพื้นที่ของโครงการฯ ทั้งหมดประมาณ 166,957 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ชลประทานประมาณ 143,500 ไร่ และพื้นที่รับประโยชน์ (นอกเขต) ประมาณ 200,000 ไร่ ซึ่งคาดว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการชลประทานเมื่อการพัฒนาเต็มที่คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 284 ล้านบาท จากการศึกษาการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ โดยสถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคาดว่าจะสามารถบรรเทาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นแก่สาธารณประโยชน์ ซึ่งได้แก่ สะพาน ถนน อันเกิดจากน้ำไหลหลากได้ในลุ่มน้ำทับเสลาอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรในเขตจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง