หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
ข้อมูลทั่วไปของโครงการฯ ทับเสลา

ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตั้งอยู่หมู่ 6 ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะทางจากอุทัยธานีถึงที่ตั้งโครงการฯ ประมาณ 70 กม. ตามทางหลวงหมายเลข3011 (อุทัยธานี – หนองฉาง) จากจังหวัดอุทัยธานี ผ่านอำเภอหนองขาหย่าง ถึงอำเภอหนองฉาง ระยะทางประมาณ 20 กม. จากนั้นแยกซ้าย ก่อนจะเข้าหนองฉาง 1 กม. ตามทางหมายเลข 3011(หนองฉาง – บ้านไร่) ระยะทางประมาณ 4 กม. เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3438 (ลานสัก - อุ้มผาง) ที่บ้านดงตะเคียน ที่กม. 0+000 ผ่านอำเภอลานสัก ไปแยกซ้ายเข้าโครงการที่ กม.46+200 ตามเส้นทางเข้า หมู่ 6 บ้านระบำอีกประมาณ 3 กม.

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ. ลานสัก อ. หนองฉาง อ.หนองขาหย่างและ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จ.กาญจนบุรี

ลักษณะภูมิประเทศ
ห้วยทับสลาเป็นลำห้วยสาขาหนึ่งของแม่น้ำสะแกกรัง เป็นลุ่มน้ำที่อยู่ระหว่างลุ่มน้ำคลองโพธิ์ และลุ่มน้ำห้วยขุนแก้ว ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ และตอนใต้ตามลำดับ ส่วนทางทิศตะวันตกเป็นลุ่มน้ำห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแควใหญ่ ห้วยทับเสลามีต้นน้ำเกิดจากดอยแหลม ดอยขวางทาง ดอยอีนวย ดอยหินแดงเขาใหญ่ เขามโนรา และเขาหินเหล็กไฟ ประกอบด้วยลำห้วยสาขาหลายสิบสาย อาทิเช่น ห้วยแรด คลองหินดาด ห้วยโปร่ง ห้วยเหล็ก ห้วยแซง ห้วยโหรา ห้วยน้ำขุ่น ห้วยสองทาง ห้วยน้ำโจน ห้วยก้อย ห้วยลึก ห้วยโป่งกา ห้วยระบำ ฯลฯ ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห้วยทับเสลาเป็นลำห้วยที่มีสภาพการไหลของน้ำตลอดปี แต่จะมีน้ำมากเฉพาะในช่วงฤดูฝน หรือในช่วงที่ฝนตกหนัก ส่วนในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำไหลเพียงเล็กน้อย ความยาวของลำห้วยจากต้นน้ำถึงจุดที่ไหลลงแม่น้ำสะแกกรัง บริเวณบ้านปากกาบาด อยู่ทางตอนใต้ของตัวจังหวัดไปเล็กน้อย ยาวประมาณ 145 กม. เมื่อลำน้ำไหลเข้าเขตอำเภอหนองฉาง จะมีทางน้ำแยกออกเป็น 2 สาย คือ ลำห้วยเดิมจะไหลผ่านไปทางเขตอำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ส่วนอีกสายหนึ่งแยกเป็นคลองทัพทัน ไหลผ่านเขตอำเภอทัพทัน ไปลงแม่น้ำสะแกกรัง ( แม่น้ำตากแดด ) ตอนเหนือจุดที่ตั้งหัวงานเขื่อนวังร่มเกล้า ลำห้วยทับเสลาตอนปลายตามปกติไม่มีน้ำไหลในฤดูแล้ง นอกจากบางแห่งอาจมีน้ำขังเป็นตอน ๆ สภาพของลำน้ำห้วยทับเสลามีลักษณะเป็นรูปกระทะ พื้นทราย ความลาดเทของลำน้ำบริเวณที่ตั้งหัวงาน 1:700 พื้นที่ส่งน้ำบริเวณนี้เดิมได้รับน้ำจากฝายของราษฎร ซึ่งร่วมมือกันก่อสร้างขึ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นฝายชั่วคราว ก่อสร้างขึ้นเพื่อทดน้ำในช่วงฤดูฝนให้ไหลเข้าคลอง-ซอย ไปยังที่ทำกิน ฝายที่สำคัญคือ ฝายปากเหมือง ฝายฆ้องชัย ฝายตะคร้อ ฝายหลักเมตร และฝายทับเสลา (ซึ่งเป็นฝายของทางราชการ) การใช้ประโยชน์จากลำน้ำลำห้วยทับเสลาร้อยละ 50 อาศัยคลอง-ซอย ที่เหลือจะใช้เครื่องสูบน้ำร้อยละ 21.67 นอกจากนั้นใช้ด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น ตักด้วยมือ หาบ เป็นต้น

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพดินฟ้าอากาศ ฝนตกในบริเวณลุ่มน้ำห้วยทับเสลา ส่วนใหญ่เป็นฝนอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งพัดพาเอาความชื้นมาจากมหาสมุทรอินเดียในช่วง เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ส่วนฝนอันเนื่องมาจากพายุดีเปรสชั่น เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว ประมาณในช่วงเดือนกันยายน และตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยขงลุ่มน้ำห้วยทับเสลา จากสถิติ ที่วัดได้จาดสถานีสำรวจต่างๆ คือ ที่อำเภอเมือง อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน และ สถานี 6 บ้านท่ามะนาว อำเภอลานสัก เฉลี่ยเป็นรายปี อยู่ระหว่าง 1,154 มม. – 1,486 มม.

ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการฯทับเสลา
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯทับเสลา รวม 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 แล้วเสร็จปี พ.ศ.2531
2492 – 2496 สำรวจข้อมูลต่างๆและ ดำเนินการเบื้องต้น
2528 เริ่มงานก่อสร้างเบื้องต้นและ งานเขื่อนเก็บกักน้ำ
2529 – 2531 ก่อสร้างระบบส่งน้ำและสร้างระบบระบายน้ำ จนเสร็จเรียบร้อย

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ
บรรเทาอุทกภัยในเขตโครงการฯทับเสลาท้ายเขื่อนได้แก่ อำเภอลานสัก อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอเมือง รวมพื้นที่ 309,506 ไร่
ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 409,323,000 ล้านบาท
งานสำรวจออกแบบ 675,085 บาท
งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่นๆ 30,599,260 บาท
งานเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ 313,047,014 บาท
งานค่าควบคุมจ้างเหมา 7,985,723 บาท
งานจัดที่อพยพราษฎรจากเขตน้ำท่วม 39,566,879 บาท
งานบูรณระหว่างก่อสร้าง 185,280 บาท
งานอำนวยการ ค่าจัดซื้อที่ดินและค่ารื้อย้าย 17,263,759 บาท


ข้อมูลของเขื่อนเก็บกักน้ำและอ่างเก็บน้ำทับเสลา
ระดับน้ำสูงสุด + 156.98 ม.(รทก)
ระดับเก็บกัก + 155.00 ม.(รทก)
ระดับน้ำต่ำสุด + 142.00 ม.(รทก)
ระดับท้องลำน้ำ + 133.30 ม.(รทก)
ปริมาณน้ำสูงสุด 190 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำเก็บกัก 160 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำต่ำสุด 17 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำใช้งาน 143 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกัก 19 ตร.กม.
พื้นที่รับน้ำ 534 ตร.กม.
ระดับสันเขื่อน + 159.50 ม.(รทก)
ความสูงของสันเขื่อนบริเวณท้องลำน้ำ 26.80 ม.
ความยาวของสันเขื่อน 3,375 ม.
ความกว้างของสันเขื่อน 10 ม.
ความกว้างของฐานบริเวณกว้างที่สุด 200 ม.

อาคารน้ำล้น
Emergency Spillway (ฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก) จำนวน 6 ช่อง ช่องละ 12.50 เมตรรวมความยาว 75.00 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 398.76 ลบ.ม./วินาที
Service Spillway จำนวน 3 ช่อง ช่องละ 12. 50 เมตร รวมความยาว 37.50 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 1,020 ลบ.ม./วินาที
River Outlet ท่อ คสล สี่เหลี่ยม กว้าง 2.00 x 2.50 เมตร ความยาวท่อ 206 เมตร ระบายน้ำสูงสุด 33.50 ลบ.ม./วินาที


รายละเอียดเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทับเสลา
1. เครื่องมือวัดความเอียงตัวของเขื่อนจากแนวดิ่ง DIGITAL VERTIVAL BLUETOOTH INCLINOMETER SYSTEM จำนวน 1 ชุด ( 3 บ่อ) ใช้งานได้
2. เครื่องมืออ่านค่าแรงดันน้ำจากหัววัดแบบ VIBRATINH WIRE PIEZOMETER(VIBRATING WIRE AND IOGGER) จำนวน 1 ชุด ( 19 บ่อ) ใช้งานได้
3. เครื่องมือวัดระดับน้ำและลดแรงน้ำใต้ดิน
OBSERVATION WELL จำนวน 1 ชุด ( 8 บ่อ) เครื่องมือชำรุดใช้การไม่ได้