หน้าแรก | ข้อมูลโครงการ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ระดับน้ำในอ่าง | บุคลากร | บ้านพักสวัสดิการ | ข้อมูลทั้งหมด
บุคคลากรทั้งหมด
ชื่อ/นามสกุล นายบุญเลิศ บุบผากอง
ตำแหน่ง
หน่วยงาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาทับเสลา
เบอร์โทร -
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายธวัชชัย ชุ่มใน
ตำแหน่ง ช่างสำรวจ ช.๓
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายอุดมศักดิ์ สุรมาตย์
ตำแหน่ง พนักงานส่งน้ำ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายพิทยา พรหมสูตร
ตำแหน่ง พนักงานส่งน้ำ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสุทัศน์ เมืองนิล
ตำแหน่ง พนักงานส่งน้ำ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายชวนชัย สุทธิโอฬาร
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๓
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายมานพ บุญรื่น
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายเพชร์รัตน์ หิรัญวัฒน์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายอำพร เขตรการณ์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายพิชญะ บูรณะจารุ
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสมศักดิ์ อ่อนศรี
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายบุญส่ง เศรษฐกสิวิทย์
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายนิพล เทพอาษา
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสมศักดิ์ ดุสดี
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสันติ มงคล
ตำแหน่ง ช่างฝีมือสนาม ช.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายมงคล โพธิ์มี
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายธีรนัย อยู่เอีย
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายพนม เชื้อเขตรกรรม
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายภานุวัฒน์ นารอด
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายน้อย อินทรบุตร
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายส่อง วงษ์ทองดี
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายฉลาด เปี่ยมปรีชา
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสุรัติ หารไชย
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายมลิ รับอาสา
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายพิสัน สวนมะลิ
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายจำรัส ไสสี
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายประเสริฐ เศรษฐกสิแตง
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายบุญมี หงอกสิมมา
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายนิต สุขเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายทศชัย เสริมสวัสดิ์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายอนันต์ ครุธอินทร์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสมศักดิ์ รับอาสา
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายวัย อยู่สิงห์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสราญรัศม์ เสริมสวัสดิ์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวสถิตย์ คำทราย
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสงวน สมัครเขตรการณ์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางชุติญา อยู่สิงห์
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายอนุศาสน์ อินทร์ฉาย
ตำแหน่ง พนักงานชลประทาน บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางนวลทิพย์ โกคูณ
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.๑
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายอดุลย์ บุญประสงค์
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์แบบ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางบุญชุป พันธ์วิเศษ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางจำเนียน บุญรื่น
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสุดา สวนมะลิ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสาวนงนุช มโนชัย
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางวาสนา แตงอ่อน
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางพรพิมล ทีฆะภรณ์
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางอนุ รัตน์สูตร
ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นางสว่างศรี จันทร์กมล
ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายดำรงค์ ปานคร้าม
ตำแหน่ง พนักงานวัดระดับน้ำ บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายบรรจบ ยวงทอง
ตำแหน่ง ช่างเครื่องจักรกล ช.๓
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสงคราม โพธิพิทักษ์
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายถวิล นพคุณ
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสมโภชน์ รื่นริด
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.๒
หน่วยงาน ลูกจ้างประจำ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายชัยยุทธ นันทวรพันธุ์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (วศ.คบ)
หน่วยงาน ฝ่ายวิศวกรรม
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายชีพ ทีฆะภรณ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป (บท.คบ.)
หน่วยงาน งานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นายสันติ บุญศรี
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม (ฝวศ.คบ.)
หน่วยงาน ฝ่ายวิศวกรรม
เบอร์โทร
อีเมล santiboonsree@gmail.com
ชื่อ/นามสกุล นายปิยะบุตร พรเจริญ
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติงาน
หน่วยงาน ฝ่ายวิศวกรรม
เบอร์โทร
อีเมล noo581@hotmail.com
ชื่อ/นามสกุล นายกฤษฎา ข้องพูน
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน(จน.คบ.)
หน่วยงาน ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายชัยยุทธ นันทวรพันธุ์
ตำแหน่ง
หน่วยงาน ฝ่ายช่างกล
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายกฤษฎา ข้องพูน
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (ฝสบ.คบ.ที่1)
หน่วยงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสุรพันธ์ มีสัตย์ธรรม
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ฝสบ.คบ.ที่2)
หน่วยงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
เบอร์โทร -
อีเมล -
ชื่อ/นามสกุล นายปิยะบุตร พรเจริญ
ตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
หน่วยงาน ฝ่ายวิศวกร
เบอร์โทร
อีเมล noo581@hotmail.com
ชื่อ/นามสกุล นางสาวสุทธิพิณ เรือแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงาน พนักงานราชการ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายนพกร เทเพล
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
หน่วยงาน พนักงานราชการ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายวรณัฐ วิชัยรัตน์
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
หน่วยงาน พนักงานราชการ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายพงษ์สุทร ปิ่นทอง
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน
หน่วยงาน พนักงานราชการ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายชินวุฒิ สังข์ประเสริฐ
ตำแหน่ง พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
หน่วยงาน พนักงานราชการ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายมานพ ยอดบ่อพลับ
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกลเบา
หน่วยงาน พนักงานราชการ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายบรรเจิด เนียมนาค
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกลเบา
หน่วยงาน พนักงานราชการ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายสันติ งามจริง
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกลเบา
หน่วยงาน พนักงานราชการ
เบอร์โทร
อีเมล
ชื่อ/นามสกุล นายบุญยืน กุดจอก
ตำแหน่ง พนักงานเครื่องจักรกลเบา
หน่วยงาน พนักงานราชการ
เบอร์โทร
อีเมล